Rozlewnia Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z o.o. w Redakach

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w Dragongaz Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Redakach

Rozlewnia Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z o.o. w Redakach posiada zabezpieczenia w postaci: systemu monitoringu wizyjnego, systemu detekcji gazu którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu zblokowany z systemem automatyki wyłączającym prąd i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych, system wyłączników awaryjnych rozlokowanych i oznakowanych w pięciu punktach zakładu, pompę elektryczną systemu pożarowego wraz agregatem prądotwórczym awaryjnym, system działek wodnych do ochrony newralgicznych obiektów rozlewni gazu, instalacje zraszaczowe w hali nalewu butli gazowych , oraz syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi. W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze polegające na uruchomieniu instalacji p-poż, to jest działek wodnych oraz instalacji zraszaczowej na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu oraz rurociągach zasilających punkty przeładunkowe i hale nalewu butli, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomione zostaną odpowiednie służby dyżurne pod numerem 112, w tym: PSP , Ochotnicza SP, Policja, Pogotowie WIOŚ i inne niezbędne do efektywnego działania w sytuacji zagrożenia.

Na terenie Rozlewni Gazu Płynnego prowadzimy operacje przeładunku gazu płynnego z cystern kolejowych oraz samochodowych do zbiorników magazynowych a następnie do cystern samochodowych oraz do rozlewu do butli 11 i 33 kg , gazami płynnymi propan i propan-butan. Są to substancje które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe, lub palne, są cięższe od powietrza a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu,

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie Rozlewni Gazu Płynnego w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu. Wyjątkiem mógłby być wybuch Bleve zbiornika cysterny kolejowej V=95m3  lub cysterny samochodowej V=50m3, dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren o promieniu 550m: przyległy do zakładu wsi Redaki. W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m2 spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu, oraz odłamki powstałe w czasie wybuchu,

Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez poinformowanie wszystkich osób znajdujących się w rejonie zagrożenia przez pracowników Rozlewni Gazu Płynnego.

W przypadku zagrożenia: 1 – powiadom najbliższych i sąsiadów, 2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, 3 – zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody, 4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie, 5 – pozamykaj okna i drzwi, 6 – zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki.

Oświadczamy, że pracownicy zakładu przeszkoleni zostali do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.

Zgodnie z brzemieniem Art. 261a 2. Informujemy, że został opracowany dla zakładu i przedłożony właściwym organom Raport o Bezpieczeństwie.

Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni Gazu Płynnego w Redakach  po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. 552788419 w 314 lub 669990187) w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 9-15.

 

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Dragongaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 0000181510

NIP 894-00-15-823
REGON 930240388
Siedziba: 52-314 Wrocław ul. Kościelna 10
Adres strony internetowej www.dragongaz.pl
Adres e-mail: centrala@dragongaz.pl
Tel. +48 71 3349000

 

Adres Zakładu:

Rozlewnia Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z o.o. w Redakach

Redaki 34a
14-240 Susz
Adres e-mail: bs2@dragongaz.pl
Tel. +48 55 2788419

 

Informacja o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie

Prowadzący Zakład zgodnie z art. 253 i art. 254 POŚ opracował i przedłożył Warmińsko-Mazurskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie (ostatnia aktualizacja grudzień 2018r.) Raport o Bezpieczeństwie (RoB) odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie Zakładu o dużym ryzyku (Dz.U. z 2016 poz. 287).

Zgodnie z treścią ust. 5 i 6 Art. 261 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 j.t.) firma Dragongaz Sp. z o. o. udostępnia społeczeństwu informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postepowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii na terenie Rozlewni Gazu Płynnego – Dragongaz Sp. z o. o. (14-240 Susz; Redaki 34 a).

 

1. Informacje o zakładzie:

Zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Nazwa zakładu: Rozlewnia Gazu Płynnego – Dragongaz. Sp. z o. o.

Adres: 14-240 Susz; Redaki 34a
Telefon/Fax: 055/278-84-19

 

Centrala firmy :

Nazwa firmy: Dragongaz Sp. z o. o.

Adres: 52-314 Wrocław; ul. Kościelna 10
Telefon: 071/334-90-00
Fax: 071/334-90-01
NIP: 894-00-15-823
Regon: 930240388
Internet: www.dragongaz.pl

 

2. Najważniejsze informacje o substancjach niebezpiecznych:

Rozlewnia gazu płynnego w Redakach magazynuje następujące gazy płynne: propan i propan-butan. Gaz płynny w normalnych warunkach występuje w postaci bezbarwnego, cięższego od powietrza gazu o silnie drażniącym zapachu i łatwej palności. Szczegółowe informacje o właściwościach fizyko-chemicznych gazu płynnego zawierają karty charakterystyki niebezpiecznego preparatu zamieszczone na stronie internetowej: www.dragongaz.pl

 

3. Emisja gazu – Środki bezpieczeństwa i zalecany sposób postępowania:

Symptomy awarii:

–  Zaobserwowanie na terenie obiektu lub w jego najbliższym otoczeniu białych obłoków.
–  Dźwięk syren ostrzegawczych i wzmożona aktywność służb ratowniczych.
–  Wyczuwanie drażniącego zapachu we wdychanym powietrzu.
 

Postępowanie:

–  poinformuj osoby znajdujące się w twoim otoczeniu o niepokojącej obserwacji – wezwij pomoc.
–  unikaj źródeł zapłonu; otwartego ognia, wyłącz urządzenia elektryczne i urządzenia gazowe.
–  unikaj zagłębień terenowych które mógł wypełnić gaz.
–  unikaj przemieszczania się z kierunkiem wiatru.
–  postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych.

 

4. Pożar gazu – Środki bezpieczeństwa i zalecany sposób postępowania:

Symptomy awarii:

– Zaobserwowanie na terenie obiektu pożaru.
– Dźwięk syren ostrzegawczych i wzmożona aktywność służb ratowniczych.
– Wyczuwanie promieniowania cieplnego w najbliższym otoczeniu obiektu.
 

Postępowanie:

–  poinformuj osoby znajdujące się w twoim otoczeniu o sytuacji
–  wezwij pomoc.
–  nie zbliżaj się do miejsca pożaru, oddal się na bezpieczną odległość. –  postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych.

 

5. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej: www.dragongaz.pl a także w siedzibie firmy.

Zamów gaz