Rozlewnia Gazu Płynnego Dragongaz Sp. z o.o. w Chróścinie Nyskiej

Informacja na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii w DragonGaz Sp. z o.o. Rozlewnia Gazu Płynnego w Chróścinie Nyskiej

Rozlewnia Gazu Płynnego DragonGaz Sp. z o.o. w Chróścinie Nyskiej posiada zabezpieczenia w postaci: całodobowy monitoring wizyjny, system detekcji gazu, którego zadaniem jest całodobowe monitorowanie terenu zakładu pod kątem obecności gazu, zblokowany z systemem automatyki wyłączającym prąd i zamykającym zawory gazu na zbiornikach magazynowych, system wyłączników awaryjnych rozlokowanych i oznakowanych w pięciu punktach zakładu, pompy elektryczne systemu pożarowego wraz agregatem prądotwórczym awaryjnym, system działek wodnych do ochrony newralgicznych obiektów rozlewni gazu, instalacje zraszające w hali napełniania butli gazowych oraz syrenę ostrzegawczą do alarmowania załogi. W przypadku wystąpienia awarii podjęte zostaną działania ratownicze, polegające na uruchomieniu instalacji p-poż, działek wodnych oraz instalacji zraszającej na zagrożonych obiektach, zamknięte zostaną zawory na zbiornikach gazu oraz rurociągach zasilających punkty przeładunkowe i hale nalewu butli, na terenie zakładu wyłączona zostanie energia elektryczna, powiadomione zostaną odpowiednie służby dyżurne pod numerem 112, w tym: PSP , Ochotnicza SP, Policja, Pogotowie, WIOŚ i inne niezbędne do efektywnego działania w sytuacji zagrożenia.

Na terenie Rozlewni Gazu Płynnego przeładowujemy gaz płynny z cystern kolejowych oraz samochodowych do zbiorników magazynowych, a następnie do cystern samochodowych oraz do rozlewu do butli 11 i 33 kg , gazami płynnymi propan i propan-butan. Są to substancje które w połączeniu z powietrzem tworzą mieszaniny wybuchowe lub palne, są cięższe od powietrza, a więc mogą zalegać w zagłębieniach terenu.

Zagrożenia mogące wystąpić na terenie Rozlewni Gazu Płynnego w większości przypadków nie zagrażają osobom i obiektom poza terenem zakładu. Wyjątkiem mógłby być wybuch Bleve zbiornika cysterny kolejowej V=95m3  lub zbiornika magazynowego 107 m3, dla którego strefa zagrożenia obejmuje teren o promieniu 550m przyległy do zakładu wsi Chróścina Nyska oraz odcinek drogi krajowej nr 401 Grodków-Nysa. W strefie zagrożenia wystąpić może promieniowanie cieplne o natężeniu większym niż 4kW/m2, spowodowane gwałtownym zapłonem ulatniającego się gazu. Niebezpieczne mogą być również odłamki powstałe w czasie wybuchu.

Ostrzeganie o awarii realizowane jest poprzez poinformowanie wszystkich osób znajdujących się w rejonie zagrożenia przez pracowników Rozlewni Gazu Płynnego.

W przypadku zagrożenia: 1 – powiadom najbliższych i sąsiadów, 2 – wyłącz urządzenia elektryczne i gazowe, 3 – zabierz niezbędne dokumenty i odzież w zależności od pogody, 4 – sprawdź czy wszyscy domownicy opuścili mieszkanie, 5 – pozamykaj okna i drzwi, 6 – zachowaj spokój i udaj się na wyznaczone miejsce zbiórki.

Oświadczamy, że pracownicy zakładu przeszkoleni zostali do działań w czasie wystąpienia awarii oraz usuwania jej skutków.

Zgodnie z brzmieniem Art. 261a 2. informujemy, że został opracowany dla zakładu i przedłożony właściwym organom Raport o Bezpieczeństwie.

Bliższych informacji (oprócz informacji niejawnych) udziela Kierownik Rozlewni Gazu Płynnego w Chróścinie Nyskiej po telefonicznym ustaleniu terminu spotkania (tel. +48774313271 w. 271 lub +48609691694) w siedzibie zakładu w dni robocze w godzinach 9-15.

 

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

DragonGaz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

zarejestrowana w Sądzie Gospodarczym dla Wrocławia Fabryczna VI Wydział Gospodarczy pod numerem RHB 0000181510

NIP 894-00-15-823
REGON 930240388
Siedziba: 52-314 Wrocław ul. Kościelna 10
Adres strony internetowej www.dragongaz.pl
Adres e-mail: centrala@dragongaz.pl
Tel. +48 71 3349000

 

Adres Zakładu:

Rozlewnia Gazu Płynnego DragonGaz Sp. z o.o. w Chróścinie Nyskiej

Ul. Ogrodowa
48-319 Chróścina Nyska
Adres e-mail: bs1@dragongaz.pl
Tel. +48 77 4313267

 

Informacja o opracowaniu i przedłożeniu właściwym organom raportu o bezpieczeństwie

Prowadzący Zakład zgodnie z art. 253 i art. 254 POŚ opracował i przedłożył Opolskiemu Komendantowi Wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej i Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Opolu (ostatnia aktualizacja sierpień 2019.) Raport o Bezpieczeństwie (RoB) odpowiadający wymaganiom Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 23 lutego 2016 r. w sprawie raportu o bezpieczeństwie Zakładu o dużym ryzyku (Dz.U. z 2016 poz. 287).

Zgodnie z treścią ust. 5 i 6 Art. 261 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2013 poz. 1232 j.t.) firma DragonGaz Sp. z o. o. udostępnia społeczeństwu informację na temat środków bezpieczeństwa i sposobu postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii na terenie Rozlewni Gazu Płynnego – DragonGaz Sp. z o. o. (48-319 Chróścina; ul. Ogrodowa 1).

 

1. Informacje o zakładzie:

Zakład dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

Nazwa zakładu: Rozlewnia Gazu Płynnego – DragonGaz Sp. z o. o.

Adres: 48-319 Chróścina; ul. Ogrodowa 1
Telefon: +48 77 4313260 Fax: +48 77 4313263

 

Centrala firmy :

Nazwa firmy: DragonGaz Sp. z o. o.

Adres: 52-314 Wrocław; ul. Kościelna 10
Telefon: +48 71 334-90-00
Fax: +48 71 334-90-01
NIP: 894-00-15-823
Regon: 930240388
Internet: www.dragongaz.pl

 

 2. Najważniejsze informacje o substancjach niebezpiecznych:

Rozlewnia gazu płynnego w Chróścinie magazynuje następujące gazy płynne: propan i propan-butan. Gaz płynny w normalnych warunkach występuje w postaci bezbarwnego, cięższego od powietrza gazu o silnie drażniącym zapachu i łatwej palności. Szczegółowe informacje o właściwościach fizyko-chemicznych gazu płynnego zawierają karty charakterystyki niebezpiecznego preparatu zamieszczone na stronie internetowej: www.dragongaz.pl

 

3. Emisja gazu – Środki bezpieczeństwa i zalecany sposób postępowania:

Symptomy awarii:

–  zaobserwowanie na terenie obiektu lub w jego najbliższym otoczeniu białych obłoków
–  dźwięk syren ostrzegawczych i wzmożona aktywność służb ratowniczych
–  wyczuwanie drażniącego zapachu we wdychanym powietrzu

 

Postępowanie:

–  poinformuj osoby znajdujące się w twoim otoczeniu o niepokojącej obserwacji – wezwij pomoc.
–  unikaj źródeł zapłonu; otwartego ognia, wyłącz urządzenia elektryczne i urządzenia gazowe.
–  unikaj zagłębień terenowych które mógł wypełnić gaz.
–  unikaj przemieszczania się z kierunkiem wiatru.
–  postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych.

 

4. Pożar gazu – Środki bezpieczeństwa i zalecany sposób postępowania:

Symptomy awarii:

–  zaobserwowanie na terenie obiektu pożaru
–  dźwięk syren ostrzegawczych i wzmożona aktywność służb ratowniczych
–  wyczuwanie promieniowania cieplnego w najbliższym otoczeniu obiektu

 

Postępowanie:

–  poinformuj osoby znajdujące się w twoim otoczeniu o sytuacji – wezwij pomoc
–  nie zbliżaj się do miejsca pożaru, oddal się na bezpieczną odległość
–  postępuj zgodnie z komunikatami służb ratowniczych

 

5. Powyższa informacja została zamieszczona na stronie internetowej: www.dragongaz.pl, a także w siedzibie firmy.

Zamów gaz